1983 ರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಬೆಳೆಯಲು ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ

ಹ್ಯಾಕಿ ಗಾರ್ಡ್ರೈಲ್ ಫ್ರೇಮ್